Hàm Cắt chuỗi và nối chuỗi trong excel

Trong bài này sử dụng các hàm excel trong nhóm hàm cắt chuỗi và nối chuỗi gồm :CONCATENATE, LEFT, MID, REPT, RIGHT

Ví dụ bạn có một bảng dữ liệu thô  như bảng:

  • Trích lọc dữ liệu Mã Số chỉ riêng số,
  • Nối Cột Họ và Cột tên thành một cột
Họ, tên lót Tên Mã số Năm sinh
Nguyễn Khoa Vinh s14719 1955
Trần văn Han k14719e 1955
Trương Nguyễn Khuyến T17874N 1978
Trần Dũng A13981r 1982
Lê Thị Năm y18227 1952

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *