Hàm TEXT hàm xử lý văn bản và chuỗi Text functions trong excel

Những hàm xử lý văn bản và chuỗi trong excel thường gặp: trong bài này sẽ có ví dụ cụ thể cho từng hàm và bạn có thể tải file đính kèm ở dưới bài viết để tham khảo.

Những hàm này được cung cấp sẵn trong bộ sản phẩm excel, để giúp bạn giải quết công việc với những kiểu chuỗi. chuyển đổi qua lại giữa định dạng chuỗi sang các định dạng khác nhanh hơn, có thể cắt và nối chuỗi lại với nhau….

1. Hàm loại bỏ những ký tự thừa

 • CLEAN(Text): Loại bỏ những ký tự không in ra được trong chuỗi.
 • TRIM(TEXT): Xóa tất cả những khoảng trắng vô ích trong chuỗi văn bản, chỉ chừa lại những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ

2. Hàm Chuyển đổi định dạng dữ liệu: Áp dụng khi bạn muốn thay đổi dữ liệu có định dạng TEXT sang các định dạng khác

 • BAHTTEXT: Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố “Bath” ở phía sau.
  DOLLAR: (number, decimals) : Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.
 • FIXED:(number, decimals, no_commas) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn
 • TEXT : (value, format_text) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định
 • VALUE: (text) : Chuyển một chuỗi thành một số
 • NUMBERVALUE: Chuyển kiểu chữ sang kiểu số, theo cách định dạng của từng quốc gia (chức năng này mới trong Excel 2013)

3. Hàm Cắt chuỗi và nối chuỗi  lại

 • CONCATENATE (text1, text2, …) : Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi
 • LEFT (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định
 • MID (text, start_num, num_chars) : Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước
  REPT (text, times) : Lặp lại một chuỗi với số lần được cho trước
 • RIGHT (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự tính từ bên phải của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định

4. Nhóm Hàm Chuyển đổi kiểu chữ thành chữ hoa chữ thường

 • UPPER (text) : Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in hoa
 • LOWER (text) : Đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường
 • MID (text, start_num, num_chars) : Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước
 • PROPER (text) : Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký tự còn lại thành chữ in thường

5. Nhóm Hàm Thông tin

 • LEN (text) : Đếm số ký tự trong một chuỗi
 • EXACT (text1, text2) : So sánh hai chuỗi. Nếu giống nhau thì trả về TRUE, nếu khác nhau thì trả về FALSE. Có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
 • FIND (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên
 • FIXED (number, decimals, no_commas) : Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn
 • LEFT (text, num_chars) : Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định
 • SEARCH (find_text, within_text, start_num) : Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên
 • T (value) : Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng

6. Chuyển đổi giữa kỹ tự chuối sang số

 • CHAR (number) : Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị từ 1 – 255) sang ký tự tương ứng.
 • CODE (text) : Trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text
 • UNICHAR(NUMBER): Trả về một giá trị UNICODE mà số được tham chiếu tới hàm trên excel 2013

7. Nhóm ghi đè/ thay thế một phần của chuỗi ký tự

 • REPLACE (old_text, start_num, num_chars, new_text) : Thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, với số lượng các ký tự được chỉ định
 • SUBSTITUTE (text, old_text, new_text, instance_num) : Thay thế chuỗi này bằng một chuỗi khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *